Techno Rubber

Machines for rubber processing

„ТЕХНОРЪБЪР“ ООД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 15.12.2020 г. „ТЕХНОРЪБЪР“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

В проект BG16RFOP002-2.040-1519-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „ТЕХНОРЪБЪР“ ООД“ е предвидена дейност за увеличаване на производствения капацитет и потенциала за експорт на „ТЕХНОРЪБЪР“ ООД, която ще бъде реализирана чрез придобиване и внедряване в експлоатация на комбинирана камера за боядисване и сушене, вертикален обработващ център с ЦПУ и ръчна песъкоструйна камера с автоматична система за рециклиране на абразива.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 326 600,00 лв., от които 194 327,00 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 34 293,00 лв. – национално съфинансиране чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” и 97 980,00 лв. съфинансиране от „ТЕХНОРЪБЪР“ ООД.